Asistenta Sociala

ACTE NECESATE PENTRU AJUTORUL SOCIAL LEGEA 416/2001

 • Cerererea si declaraţie pe propria răspundere
 • C I . /B.I. carte de identitate si original
 • Cetificat de naştere
 • Livret de familie
 • Certificat fiscal de la Trezoreria comunelor Oradea
 • Adeverinţa de la registru agricol
 • Declaraţie de la notar cu componenta familiei si veniturile
 • Certificatul de căsătorie
 • Adeverinţe de elev sau student eliberate in luna curenta sau in luna anterioara depunerii cererii pentru acordarea ajutorului social; in adeverinţa de elev sau student se va menţiona daca beneficiază de burs si cuantumul acesteia;
 • Hotărârea de incredintare, adopţie si orice hotărâre privind obligaţia legala de intretinere (copie legalizata);
 • Adeverinţe din care sa rezulte ultimul venit brut si net (salarii, sporuri, premii si orice alte drepturi băneşti sau in natura) realizate de persoanele incadrate in munca;
 • Adeverinţa de salariul net, din luna curenta, dupa caz, din luna anterioara depunerii cererii, eliberata de Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Handicapaţi, pentru persoana care are in ingrijire permanenta o persoana handicapata;
 • Taloanele sau adeverinţe de pensie, de ajutor social in condiţiile legii pensiilor si asigurărilor sociale, precum si pentru alte indemnizaţii si sporuri, din ultima luna plătită; se iau in calculul veniturilor si pensiile suplimentare;
 • Adeverinţa de la AJOFM ALESD si pentru copii care au implinit 16 ani

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de alocaţie complemenatara si alocaţie monoparentala cu un venit de 47 lei/membru

 • Copii xerox
  • certificate căsătorie
  • certificate de naştere pentru copii, părinţii
  • CI a părinţilor, tutore
  • cupoane alocaţie de stat penrtu copii
  • adeverinţa de la scoală pentru elevi
  • adeverinţa de la locul de munca cu venit net
  • pentru şomer – cupon de şomaj, cupon pensie
  • livret de familie
  • declaraţie pentru părinţi care nu sunt angajaţi in câmpul muncii
  • adeverinţa de la primărie cu suprafaţa de teren agricol
  • certificat fiscal de la Adm. Finaciara a Comunelor Oradea
 • Pentru alocaţie monoparentala ( pe langa actele mai sus enumerate )
  • sentinţa de divorţ
  • certificate de deces pentru soţul decedat
  • dosar

ACTE NECESARE PT. ACORDAREA INDEMNIZAŢIEI PENRU CREŞTEREA COPILULUI(in cazul in care solicitantul este mama)

Dosarul va fi depus de către una dintre persoanele indreptatite( mama sau tatăl), reprezentantul legal sau mandatarul, la sediul A.S.C.O., cam. 6-7, in termen de 60 de zile lucratoare de la expirarea concediului medical

Dosarul cuprinde:

 1. cerere tip
 2. adeverinţa tip-completata de angajator
 3. copia certificatului medical din care sa rezulte ultima zi de concediu medical.
 4. actele de identitate ale părinţilor – copie si originai
 5. certificatul de naştere al copilului(lor) – copie si original
 6. livretul de familie-copie si original
 7. Adeverinţa cu stagiul de cotizare: eiiberata de Casa Judeţeană de Pensii
 8. Copia cererii solicitantului inregistrata si aprobata de către angajator, din care sa rezulte data solicitării concediului de îngrijire a copilului
 9. alte acte, dupa caz:
  1. adeverinţa eliberata de medicul specialist privind certificarea naşterii inainte de termen
  2. hotărâre judecătoreasca de încredinţare in vederea adopţiei, de încuviinţare a adopţiei, de plasament sau plasament in regim de urgenta
  3. hotărâre judecătoreasca de instituire a tutelei
  4. sentinţa de divorţ
  5. pentru cetăţenii straini, apatrizi – documente eliberate de autorităţile din tara de origine si confirmate de autorităţile romane – documente eliberate de autoriatile din tara de origine si confirmate de autoriattile romane
 10. Act adiţionai de suspendare a contractului de munca;
 11. Celalalt parinte(sot) va prezenta:
  1. declaraţie pe proprie răspundere din care sa rezulte ca tatăl firesc, sau dupa caz, o alta persoana îndreptăţită nu beneficiază de indemnizaţia sau stimulent.
  2. daca celalalt părinte este salariat: Adeverinţa eliberata de angajator din care sâ rezulte ca nu beneficiază de indemnizaţie sau stimulent pentru creşterea copilului.
 12. Dosar cu sina.
 13. Dovada de la banca privind COD-ul IBAN pt. titular

Necesare pentru întocmirea dosarului de trusou pentru nou născuţi

Copii xerox

 • CI a părinţilor
 • certificate de naştere copil