Hotarari de Consiliu Local

 1. Hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a consiliului local al comunei Tileagd din data de 19.05.2009
 2. Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Tileagd pe anul 2009
 3. Hotarare privind aprobarea rectificării bugetului local pe trimestu al II-lea 2009
 4. Hotarare privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a consiliului local Tileagd din data de 17.12.208
 5. Hotarare privind validarea mandatelor de consilieri locali a d-lor Ficut Pavel si Baciu Marius, supleanţi pe listele P.N.G.C.D. la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale in Comuna Tileagd din 1 iunie 2008
 6. Hotarare privind aprobarea Protocolului de predare a imobilului si terenului către Inspectoratul Şcolar in vederea reabilitării grădiniţei Bălaia
 7. Hotarare privind aprobarea vinzarii directe a terenului intravilan cu numărul cadastral 527, înscris in C.F. 2603 Tileagd, in suprafaţa de 2904 mp. proprietate privata a comunei Tileagd, către proprietarii de apartamente din blocul situate pe str. Tuberozelor nr.344
 8. Hotarare privind obligativitatea colectării deşeurilor menajere produse in gospodăriile populaţiei si a predării acestora către operatorul de salubritate autorizat
 9. Hotarare privind aprobarea majorării tarifelor practicate de S.C. Urbana S.A. Oradea pentru colectarea si transpoprtul deşeurilor menajere de la persoanele care au încheiat contracte individuale de salubrizare
 10. Hotarare privind aprobarea fondurilor necesare pentru funcţionarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenta Tileagd
 11. Hotarare privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare necesare pentru gestionarea situaţiilor de urgenta in comuna Tileagd
 12. Hotarare privind aprobarea incheierii unei asocieri in participatiune cu S.C. Rompetrol Downstream S.R.L.
 13. Hotarare privind cumpărarea terenului pe care este amplasata staţia de pompare de la reţeaua de canalizare
 14. Hotarare privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a consiliului local Tileagd din data de 19 mai 2009
 15. Hotarare privind aprobarea ordini i de zi a şedinţei ordinare a consiliului local al comunei Tileagd din data de 23.06.2009
 16. Hotarare privind aprobarea instrumentării proiectului de investiţii integrat al Comunei Tileagd pentru accesare fonduri FEADR pentru obiectivele de investiţie: “1)Modernizare drumuri si străzi in comuna Tileagd, judeţul Bihor; 2) Construcţie noua si dotare grădiniţa cu program prelungit in localitatea Tileagd, judeţul Bihor; 3) Modernizare si dotare cămin cultural Uileacu de Cris, comuna Tileagd, judeţul Bihor”
 17. Hotarare privind revizuirea Strategiei locale cu privire la accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice a comunei Tileagd, judeţul Bihor, pe perioada 2007-2013
 18. Hotarare privind aprobarea proiectului de înfiinţare si amenajare de spatii verzi in localitatea Tileagd conform Programului naţional de imbunatatire a calităţii mediului prin realizarea de spatii verzi
 19. Hotarare privind aprobarea Planului Local de Gestionare a deşeurilor pe perioada 2009-2013 in com. Tileagd
 20. Hotarare privind interzicerea parcării vehiculelor grele pe domeniul public si privat al comunei Tileagd
 21. Hotarare privind aprobarea Regulamentului propriu al serviciului de salubrizare a comunei Tileagd
 22. Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei Tileagd, prin concesionare
 23. Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru amplasarea PENSIUNE cu P+1E+M, PISCINA si dotări aferente, masardare si extindere locuinţa corp„C1 ” împrejmuire, in localitatea Tileagd, str. Unirii, nr.1140
 24. Hotarare privind aprobarea virărilor de credite in trimestul III si IV
 25. Hotarare privind declararea ca domeniu public al comunei Tileagd a terenului cuprins in C.F. nr.324 Bălaia, nr.top 185 si 338/3 in suprafaţa de 1647 mp, teren nerevendicat
 26. Hotarare privind declararea ca domeniu public al comunei Tileagd a terenului cuprins in C.F. nr. Tileagd nr. top.320 cu o suprafaţa de 1182 mp.
 27. Hotarare privind încheierea acordurilor de parteneriat dintre COMUNA TILEAGD si ONG- urile „Cununa de pe Cris ” si „Pitici i năzdrăvani Tileagd” pentru proiectul integrat al comunei Tileagd- „Modernizare drumuri si străzi in comuna Tileagd, jud. Bihor; Construcţie noua si dotare grădiniţa cu program prelungit in localitatea Tileagd, jud. Bihor; Modernizare si dotare cămin cultural Uileacu de Cris, comuna Tileagd, judeţul Bihor
 28. Hotarare privind declararea ca domeniu public al comunei Tileagd terenului cuprins in C.F. nr.2535 Tileagd, nr.cadastral 502, cu suprafaţa de 2237 mp. teren in domeniul privat al comunei Tileagd
 29. Hotarare privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al comunei Tileagd nr. 37/23.08.1999; 28/30.05.2001; 42/23.08.2002; 22/22.03.2007 de însuşire a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Tileagd
 30. Hotarare privind declararea ca domeniu public al comunei Tileagd a următoarelor străzi: Morii, Castanilor, Aleea „A”, Aleea „B” din Tileagd; trotuar str. Gării; staţiile de autobus: Tileagd -Centru, Tileagd- Gara C.F.R., Tilecus-Biserica Ortodoxa, Tilecus- lingă Danse, Uileacu de Cris, Posoloaca, Bălaia.
 31. Hotarare privind aprobarea de principiu a PLANULUI URBANISTIC GENERAL , actualizat al comunei Tileagd
 32. Hotarare privind recalcularea chiriilor, majorarea tarifelor contractelor de nchiriere pe spatiile si terenurile Primăriei
 33. Hotarare privind revocarea H.C.L. nr.41 din 31.10.2008
 34. Hotarare privind obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice, persoanelor juridice şi instituţiilor pentru buna gospodărire a comunei Tileagd
 35. Hotarare privind cumpărarea terenului pe care este amplasata staţia de pompare de la reţeaua de canalizare
 36. Hotarare privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a consiliului local al comunei Tileagd din data de 30.07.2009
 37. Hotarare privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a consiliului local Tileagd din data de 23 iunie 2009
 38. Hotarare privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a consiliului local al comunei Tileagd din data de 10.08.2009
 39. Hotarare privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a consiliului local Tileagd din data de 30 iulie 2009
 40. Hotarare privind aprobarea rectificării bugetului local pe trimestu al lll-lea 2009
 41. Hotarare privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a consiliului local al comunei Tileagd din data de 13.08.2009
 42. Hotarare privind cumpărarea terenului de fotbal in suprafaţa de 27048 mp. cuprins C.F. 601 Tileagd , situat pe nr. top.47/2
 43. Hotarare privind aplicarea la Programul naţional de îmbunătăţire a calităţi i mediului prin realizarea de spati i verzi in localităţi , a Comunei Tileagd
 44. Hotarare privind aprobarea proiectului tehnic ” Amenajare spati i verzi comun a Tileagd, judeţul Bihor ”
 45. Hotarare privind schimbarea denumirii terenului aflat in domeniul public, ce se regăseşte la poziţia 109 in inventarul domeniului public al comunei Tileagd din „spatii verzi” in „teren viran”
 46. Hotarare privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a consiliului local al comunei Tileagd din data de 04.09.2009
 47. Hotarare privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a consiliului local Tileagd din data de 13 august 2009
 48. Hotarare privind aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul al lll-lea 2009
 49. Hotarare privind obţinere a finanţări i nerambursabile , d e cătr e Comun a Tileagd , i n cadru l POS-CCE 2007-201 3 Ax a Prioritar a III Domeniu l Majo r de intervenţi e 2 Operaţiune a 2″lmplementare a d e sisteme TIC i n scopu l creşteri i interoperabilitati i sistemelo r informatic e s i asigurare a conexiuni i l a broadband , acol o und e est e necesar “
 50. Hotarare privind aprobarea noului contract si acord colectiv de munca
 51. Hotarare privind aprobarea concesionarii directe a terenului cuprins in C.F. nr.302 Tileagd, nr. top. 1648/26 ( nr. cadastral 515) in suprafaţa de 464 mp. soţilor Saratoc Dorel si Saratoc Eugenia, teren proprietate private a comunei Tileagd
 52. Hotarare privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a consiliului local al comunei Tileagd din data de 29.09.2009
 53. Hotarare privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a consiliului local Tileagd din data de 04.09. 2009
 54. Hotarare privind aprobarea rectificării bugetului local pe trim. IV 2009
 55. Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţa
 56. Hotarare privind aprobarea regulilor si dispoziţiilor de prevenire a situaţiilor de urgenta pentru domeniul public si privat din comuna Tileagd
 57. Hotarare privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al consiliului local Tileagd din data de 29.09. 2009
 58. Hotarare privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a consiliului local al comunei Tileagd din data de 29.10.2009
 59. Privind aprobarea rectificării bugetului local pe trim. IV 2009
 60. Hotarare privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al consiliului local Tileagd din data de 29.10.2009
 61. Hotarare privind declararea ca domeniu privat al comunei Tileagd a terenului cuprins in C.F. nr. 653 Tileagd , nr.top 572/1 in suprafaţa de 7 mp, teren nerevendicat
 62. Hotarare privind declararea ca domeniu privat al comunei Tileagd a terenului cuprins in C.F. nr. 1468 Tileagd, nr.top 518/2 in suprafaţa de 70 mp, teren nerevendicat
 63. Hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru stabilirea soluţiei de delegare a gestiunii, a Regulamentului serviciului de salubrizare şi a Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare, activitatea Precolectarea, colectarea si transportul deşeurilor municipale.
 64. Hotarare privind trecerea in domeniul public al comunei Tileagd a terenului cuprins in C.F. nr.2546 Tileagd nr. cadastral 398 in suprafaţa de 665 mp
 65. Hotarare privind aderarea comunei Tileagd la Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială cu răspundere limitată U.T.T.S
 66. Hotarare privind trecerea terenului cuprins in C.F. nr.50236 Bălaia, nr.cadastral 50236 in suprafaţa de 646/1647 mp. din domeniul public in domeniul privat al comunei Tileagd
 67. Hotarare privind aprobarea concesionari i terenului cuprins in C.F. nr.50236 Tileagd, nr. cadastral 50236 in cota parte 646/1647 mp. d-nului Vaida Stelian, teren proprietate private a comunei Tileagd
 68. Hotarare privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a consiliului local al comunei Tileagd din data de 30.11.2009
 69. Hotarare privind aprobarea rectificării bugetului local pe trim. IV 2009
 70. Hotarare privind validarea mandatului de consilier local a d-nului FICUT NICOLAE, supleant pe listele P.D.L. la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale in Comuna Tileagd din 1 iunie 2008
 71. Hotarare privind aprobarea participării la proiectul „Eficientizarea activităţii primăriilor comunelor Oşorhei, Ineu, Hidişelu de Sus şi Tileagd” şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul acestui proiect
 72. Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
 73. Hotarare privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a consiliului local al comunei Tileagd din data de 29.12.2009
 74. Hotarare privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al consiliului local Tileagd din data de 30.11.2009

             Hotarari Consiliu Local al Comunei Tileagd 2011

 1. Hotarare privind predarea printr-un protocol a amplasamentului si cladirii care deserveste ca spatiu de invatamant pentru prescolari, apartinand Scolii cu cls.I-VIII Balaia catre Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului reprezentat de Inspectoratul Scolar al judetului Bihor, in vederea reabilitarii cladirii prin Programul “Reforma Educatiei Timpurii in Romania” / Nr.4 din 27.01.2011
 2. Hotarare privind stabilirea unei taxe speciale privind solutionarea dosarelor de divort pe cale administrativa, la nivelul Comunei Tileagd, judetul Bihor / Nr.5 din 27.01.2011
 3. Hotarare privind aprobarea efectuarii unei documentatii cadastrale necesare delimitarii uzinei de apa a comunei asupra terenului domeniu public al comunei Tileagd, situat in intravilanul comunei Tileagd, inscris in CF nr.894 Tileagd, identificat prin nr.topo 595/7=29176/30269 mp si nr.topo 595/7=29176/30269 mp si nr.topo 595/6=11380/13059 mp, in suprafata totala de 40556 mp, conform anexei atasate / Nr.6 din 27.01.2011
 4. Hotarare privind aprobarea efectuarii unui numar de 20 documentatii cadastrale pentru dezmembrarea a 20 de loturi de teren avand destinatia de loc de casa pentru tineri, in localitatea Calatani, in suprafata de cate 500 mp fiecare si a unei documentatii cadastrale pentru delimitare drum de acces in suprafata de 2521 mp teren cuprins in CF nr.87 Tileagd / Nr.7 din 27.01.2011
 5. Hotarare privind aprobarea actualizarii Planului de analiza si acoperire a riscurilor, la nivelul comunei Tileagd, judetul Bihor / Nr.8 din 27.01.2011
 6. Hotarare privind aprobarea Raportului de analiza cu privire la capacitatea de aparare impotriva incendiilor si protectie civila in anul 2010 / Nr.9 din 27.01.2011
 7. Hotarare privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pe care trebuie sa le presteze beneficiarii de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare / Nr.10 din 27.01.2011
 8. Hotarare privind analizarea si aprobarea bugetului local al Comunei Tileagd pe anul 2011 / Nr.13 din 15.02.2011
 9. Hotarare privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice la nivelul Comunei Tileagd pe anul 2011/ Nr.14 din 15.02.2011
 10. Hotarare privind stabilirea limitelor minime ale veniturilor medii lunare ce se pot obtine din vanzarea, respectiv utilizarea terenurilor, cladirilor, spatiilor locative sau a altor bunuri mobile si imobile / Nr.15 din 15.02.2011
 11. Hotarare privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism – PUG/PUZ/PUD/ Nr.18 din 20.03.2011
 12. Hotarare privind modificarea si actualizarea Hotararii Consiliului Local Tileagd nr.8 din 9 februarie 2006 privind necesitatea si oportunitatea infiintarii Consiliului Comunitar Consultativ/ Nr.19 din 20.03.2011
 13. Regulament de functionare Consiliu Comunitar Consultativ al Comunei Tileagd/ hcl Nr.19 din 20.03.2011